ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ2310586150
ΑΘΗΝΑ2109319841
Microsoft Authorized Refurbisher Microsoft surface authorized reseller

Πολιτική Απορρήτου & ERP

Πολιτική Απορρήτου

Η Alfanet A.E. (εφεξής: Alfanet) ενημερώνει με την παρούσα σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Δεδομένων, εφεξής ΓΚΠΔ) και τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (ν. 4624/2019), υπό την ιδιότητα της Υπεύθυνης Επεξεργασίας (σύμφωνα με το άρθ. 87, παρ. 1 ιδ του ν. 4919/2022), ότι επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της με σκοπό την εκπλήρωση της αποστολής της. Η παρούσα πολιτική προστασίας δεδομένων αφορά την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο του λογισμικού «Galaxy της Epsilon Singular Logic ΑΕ» το οποίο έχει άμεση σύνδεση με το ΓΕΜΗ.

Στο πλαίσιο της λειτουργίας του λογισμικού «Galaxy της Epsilon Singular Logic ΑΕ» το οποίο έχει άμεση σύνδεση με το ΓΕΜΗ (εφεξής: Υπηρεσία) η Alfanet επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα είτε για την είσοδό σας στην Υπηρεσία, είτε προσωπικά δεδομένα που υπόκεινται σε επεξεργασία και δημοσιότητα, βάσει της κείμενης νομοθεσίας, ιδίως βάσει των διατάξεων του ν. 4919/2022 και των άρθρων 85 έως 116 του ν. 4919/2022 περί ΓΕΜΗ, του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (Κανονισμός [ΕΕ] 2016/679), του ν. ν. 4624/2019, του ν. 4548/2018 περί αναμόρφωσης του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών, ν. 3190/1955 περί ΕΠΕ, των άρθρων 43-120 & 130 του ν. 4072/2012 περί ΙΚΕ και των άρθρων 249-294 του ν. 4072/2012 περί προσωπικών εταιρειών, όπως τα ως άνω νομοθετήματα έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

Συγκεκριμένα, τα προσωπικά αυτά δεδομένα είναι τα κάτωθι:

Οι σκοποί επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων μέσω της Υπηρεσίας είναι οι κάτωθι:

Η Alfanet συλλέγει δεδομένα από εσάς απευθείας και από το ΓΕΜΗ μέσω ηλεκτρονικής εισαγωγής δεδομένων στο του λογισμικό «Galaxy της Epsilon Singular Logic ΑΕ » .

Η Alfanet δεν διαβιβάζει τα ανωτέρω δεδομένα σε τρίτους παρά μόνον όταν και αν αυτό προβλέπεται από την υφιστάμενη νομοθεσία ως υποχρέωση της.

Αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων μπορεί να είναι χρήστες της Υπηρεσίας, που αποτελούν υπαλλήλους της εταιρείας.

Η ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων είναι μια υψηλή προτεραιότητα για την Alfanet. Ως εκ τούτου, η Alfanet προστατεύει τα δεδομένα σας μέσω τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για την ασφάλεια και την προστασία των αυτών από κάθε μορφής τυχαία ή αθέμιτη επεξεργασία. Τονίζεται δε ότι οι υπάλληλοι της Alfanet, οι οποίοι επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα δεσμεύονται για την τήρηση του απορρήτου. Τα μέτρα που λαμβάνονται, επανεξετάζονται και τροποποιούνται όταν κρίνεται απαραίτητο.

Τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται για όλο το διάστημα που απαιτείται προκειμένου να επιτελεστεί ο σκοπός για τον οποίο έχει γίνει η επεξεργασία τους, εκτός εάν προβλέπεται ή επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία διαφορετική περίοδος διατήρησης.

Η Alfanet προστατεύει και διασφαλίζει τα δικαιώματά σας ως προς τη χρήση των προσωπικών δεδομένων σας και συγκεκριμένα έχετε τα κάτωθι δικαιώματα:

Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας με αίτημα στην κάτωθι διεύθυνση: dpo@alfanet.gr

Η απάντηση της Alfanet στο αίτημά σας θα λάβει χώρα εντός της εκ του νόμου προβλεπόμενης προθεσμίας ενός (1) μηνός από τη λήψη του. Αν χρειαστεί παράταση δύο (2) μηνών για την απάντηση στο αίτημά σας, λόγω της πολυπλοκότητας αυτού ή λόγου του μεγάλου αριθμού των αιτημάτων η Alfanet θα σας ενημερώσει αιτιολογημένα το συντομότερο δυνατό.

Εάν δεν έχετε απάντηση στο αίτημά σας εντός του (1) μηνός έχετε δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ταχυδρομική δ/νση Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ. 210. 6475600, δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail: contact@dpa.gr).

Η Alfanet δεν προβαίνει σε λήψη αποφάσεων αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ούτε στην κατάρτιση προφίλ, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 22 ΓΚΠΔ.

Τροποποιήσεις στις παρούσες πληροφορίες περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η Alfanet δύναται να τροποποιεί την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, όταν κρίνεται απαραίτητο για λόγους συμμόρφωσης με νομοθετικές/κανονιστικές μεταβολές, για επιμελητηριακούς σκοπούς ή προκειμένου να ανταποκριθεί στις ανάγκες των μελών του.

Οι Πιστοποιήσεις μας
Γιατί Ξεχωρίζουμε
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Microsoft authorized refurbisher
Microsoft surface authorized reseller
ADISA Accredited Pass
BLANCO
WEEE
ISO 27001
ISO 14001
ISO 9001
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies